į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Veikla » • Asmens duomenų apsauga

Duomenų subjektų pagrindinės teisės:

Jūs turite teisę:

✔  žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR Reglamento 12–14 straipsniai);
✔  susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);

✔  reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);

✔  reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

✔   apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:

·         asmens duomenys yra netikslūs;

·         asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;

·         duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

·         Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.

✔  į duomenų perkeliamumą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);

✔   nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

 

Šilalės meno mokyklos - paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas - MB „Teisės labirintai“, adresas korespondencijai - įstaigos adresas Nepriklausomybės g. 6, LT-75133 Šilalė, el. p. [email protected].


Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl   Šilalės meno mokyklos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo.

https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo


 

Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:

Interneto svetainė: www.ada.lt 

Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. [email protected]

 

Duomenų apsaugos taisyklės, darbuotojų duomenų tvarkymo taisyklės, viešas privatumo politikos pranešimas ir standartizuotos prašymų susipažinti, ištaisyti ir ištrinti asmens duomenis formos:

 

Duomenu apsaugos taisyklės

 

Standartizuota duomenų ištaisymo forma

 

Standartizuota duomenų ištrynimo forma

 

Standartizuota susipažinimo su duomenimis forma

 

Viešas privatumo politikos pranešimas

 

Darbuotojų duomenų tvarkymo taisyklės

 

Šilalės meno mokyklos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės

 

Duomenų apsaugos pareigūnas Šilalės meno mokykloje - Mindaugas Slavinskas, mob. tel. nr. +370 630 17 959, el. pašto adresas - [email protected], J. Basanavičiaus al. 34A-37, 50247 Kaunas.