į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Mokykla » • Naujienos
Festivalis

 

 

 

 

 

 

 
 
"Muzikinė karuselė"

Antradienį Pajūrio skyriuje solfedžio pamokos vyko neįprastai. Entuziastingai nusiteikę mokiniai daugiau nei valandą demonstravo savo žinias kryžiažodžių ir galvosūkių popietėje "Muzikinė karuselė". Mokytojos Dianos Vorienės paruoštos užduotys-kryžiažodžiai, rebusai, muzikinės dėlionės-privertė mokinius pasukti galveles. Suskaičiavus rezultatus, visi dalyviai apdovanoti saldžiais prizais.

plačiau
 
Atidaryta paroda "Kas stiklainyje gyvena?"

Kas stiklainyje gyvena?

Kas mums šitai pasakys?

Morkos, braškės ir bananai,

Slyvų štai gražus būrys.

 

Rausvašoniai obuoliukai,

Žalios kriaušės ir žirniukai

Ir arbūzai ir moliūgai,

Remias šonais tie pilvūzai.

 

Tai gražu, gražu žiūrėti,

Kai stiklainiai tiek pridėti.

Lai už lango vėjai ūžia,

Nebaisi mums ir žiemužė

                                            (L. Rupšytė)

plačiau
 
Muzikinis protmūšis, skirtas Juozo Naujalio metams paminėti

Spalio 16 dieną Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje vyko muzikinis protmūšis, skirtas vargonininko, kompozitoriaus, pedagogo ir choro dirigento Juozo Naujalio metams paminėti.

plačiau
 
Laukia proto mūšis!

 

 

 

 
 
Kviečiame aktyviai dalyvauti apklausose!

Ankstyvojo ugdymo poreikio Šilalės meno mokykloje

poreikis bei prieinamumas

 

            Siekiant įvairinti Šilalės meno mokykloje siūlomą formalųjį švietimą papildančio ugdymo pasirinkimą, bei plėsti tokio ugdymo pasirinkimo galimybes Šilalėje,  mokykla svarsto galimybę teikti ankstyvojo meninio ugdymo pasirenkamas veiklas.

         Siekiant nustatyti, koks yra tokių veiklų poreikis, atliekama gyventojų apklausa. Apklausoje norima išsiaiškinti, ar tėvų, auginančių mažamečius, 4-6 metų, vaikus, nuomone reikalingas formalųjį švietimą papildantis neformalusis ugdymas minėto amžiaus vaikams ir jei taip, kaip jis galėtų būti organizuojamas.

         Dalyvauti apklausoje kviečiame iki 2019 m. spalio 1 d. apsilankius internetinėje platformoje  adresu:

 

http://www.manoapklausa.lt/apklausa/1119939162/ 

 

-------------------------------------------

 

 

Suaugusiųjų meninio ugdymo poreikio Šilalės meno mokykloje poreikis bei prieinamumas

 

             Siekiant įvairinti Šilalės meno mokykloje siūlomą formalųjį švietimą papildančio ugdymo pasirinkimą, bei plėsti tokio ugdymo pasirinkimo galimybes Šilalėje,  mokykla svarsto galimybę teikti suaugusiųjų meninio ugdymo pasirenkamas veiklas.

         Siekiant nustatyti, koks yra tokių veiklų poreikis, atliekama gyventojų apklausa. Apklausoje norima išsiaiškinti, ar yra Šilalės rajone reikalingas suaugusiųjų meninis ugdymas, ar yra pageidaujančių dalyvauti neformaliojoje meninėje edukacinėje veikloje ir jei taip, kaip ji galėtų būti organizuojama.

          Dalyvauti apklausoje kviečiame iki 2019 m. spalio 1 d. apsilankius internetinėje platformoje  adresu:

 

http://www.manoapklausa.lt/apklausa/1120029715/

 

 

Dėkojame už skirtą laiką!

 

Arūnas Goštautas

Šilalės meno mokyklos direktorius

 

 

 

 

 

 
 
SKELBIAMAS VIEŠAS KONKURSAS ŠILALĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Šilalės rajono savivaldybės mero 2019 m. birželio  27  d. potvarkio Nr. T3-36                                                priedas

 

SKELBIAMAS VIEŠAS KONKURSAS ŠILALĖS  MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Šilalės rajono savivaldybė skelbia viešą konkursą Šilalės meno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų laikotarpiui (pareigybės lygis – A (A2)), Atrankos posėdžio data – 2019 m. gruodžio 19 d.

1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį, ar jam lygiavertį išsilavinimą;

1.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

1.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

1.2.4. švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;

1.3. turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas:

1.3.1. bendrąsias kompetencijas:

1.3.1.1. asmeninio veiksmingumo;

1.3.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;

1.3.1.3. mokėjimo mokytis;

1.3.1.4. vadovavimo žmonėms;

1.3.1.5. bendravimo ir informavimo;

1.3.2. vadovavimo sričių kompetencijas:

1.3.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;

1.3.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;

1.3.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui;

1.3.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;

1.3.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo;

1.4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti  ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

1.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

1.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

1.7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

1.8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

2. Pretendento asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos turi būti ne žemesnio kaip „pakankamas“ lygio, kitos 1.3 papunktyje nustatytos kompetencijos – ne žemesnio kaip „silpnas“ lygio.

3. Pretendentas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo tiekėjų veiklą, Šilalės meno mokyklos nuostatais.

4.  Pretendentai  pateikia šiuos dokumentus:

4.1. prašymą dalyvauti konkurse;

4.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4.3. gyvenimo aprašymą, parengtą „Europass“ CV formatu lietuvių kalba;

4.4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atspindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai, numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

4.5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją;

4.6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4.7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

4.8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

4.9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

5. Pretendentas dokumentus adresu – Šilalės rajono savivaldybės administracija, Personalo ir ūkio skyrius, 202 kab., J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė, pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu [email protected] arba registruotu laišku iki 2019-12-06 17.00 val. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems 4 punkte nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse, tai pažymima Pretendentų į pavaldžių įstaigų vadovų pareigas konkursų dokumentų, pretendentų prašymų ir kitų dokumentų registre. Telefonai pasiteirauti: (8 449) 76 116, 8 687 45040.

6. Vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija – Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.

7. Registracija vertinimui:

Vertinime gali dalyvauti pretendentai, atitinkantys formalius kvalifikacinius reikalavimus, kaip nustatyta Kvalifikacinių reikalavimų apraše. Pretendentai, kartu su prašymu ir gyvenimo aprašymu, parengtu „Europass“ CV formatu lietuvių kalba, pateikia dokumentų, patvirtinančių, kad jie atitinka kvalifikacinius reikalavimus, kopijas. Dokumentų originalai pateikiami teikiant dokumentus tiesiogiai arba kompetencijų vertinimo dieną prieš vertinimą ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

Jeigu pretendentas jau yra pateikęs prašymą dalyvauti šiame konkurse, kompetencijoms vertinti jis turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos.

Vertinimui registruojamasi užpildant Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros interneto svetainėje www.nmva.smm.lt esančias „Prašymo“ ir „Gyvenimo aprašymo, parengto „Europass“ CV formatu lietuvių kalba“ formas ir atsiunčiant kitus kvalifikaciją įrodančius dokumentus. (Informacija suteikiama telefonu: +370 52041898).

Prašymą dalyvauti kompetencijų vertinimegyvenimo aprašymą, parengtą „Europass“ CV formatu lietuvių kalba ir kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas siųsti elektroniniu paštu [email protected] arba paštu adresu: Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius.

8. Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos:

8.1. turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir  gali pristatyti švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;

8.2. Gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi. Dėl apsilankymo Šilalės meno mokykloje derinti tel. (8 449) 74399, el. pašto adresas [email protected].

_____________

 

 

 

 

 

 

 
 
Kviečiame!

 

 

 

 

 

 

 
 
Nuskambėjo XIX festivalis „TRIMITATIS“ Plungėje
Nuskambėjo XIX festivalis „TRIMITATIS“ Plungėje

Gegužės 24 dieną Šilalės meno mokyklos Laukuvos skyriaus kanklininkės išvyko į jau XIX kasmetinį liaudiškos muzikos ansamblių ir orkestrų festivalį „Trimitatis“, kuris šiais metais vyko Plungėje. 

plačiau
 
Informacija

 

 

 

 

 

 

 
 
Paroda
Paroda

Saulėtą gegužės 9-osios popietę, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus ekspozicijų salėse tvyrojo smagus šurmulys. Čia rinkosi vaikai, jų mamos, mokytojai. Visi atvyko į Šilalės meno mokyklos dailės klasių mokinių kūrybinių darbų parodos "Gėlių žydėjimas", atidarymą. Šilta, spalvinga ir išradinga ekspozicija, sukurta panaudojant vilną, audinius, dažus, kartoną, kviečia pasigrožėti jaunųjų autorių kūriniais. Muziejininkė ir parodos kuratorė Edita Tutliūtė-Merkelienė pasveikino susirinkusiuosius ir pakvietė pristatyti parodą jaunųjų dailininkų mokytoją Laimutę Rupšytę, kuri trumpai pristatė kūrybinį procesą ir papasakojo kaip gimė šie pavasariški darbeliai.
Renginio atidarymo proga sveikinimo žodį tarė Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, kuris palinkėjo vaikams neprarasti kūrybinės ugnelės ir išlaikyti meilę kūrybai iki žilos senatvės.
Šilalės meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Zaikauskas sveikinimo kalboje pasidžiaugė gražiu muziejaus ir mokyklos bendradarbiavimu bei pagalba organizuojant jaunųjų dailininkų darbų pristatymus, gražia ir išradinga ekspozicija, palinkėjo mokytojai ir toliau išlikti kūrybingai bei vesti mokinius dailės pažinimo keliu bei įteikė perduoti mokinimas saldžias dovanėles.
Parodos atidarymo pauzes užpildė Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos mokinio Tautvydo Jonaičio atliekamos dainelės, skirtos mamai. Jam pasirengti padėjo minėtos mokyklos muzikos mokytoja Laima Saročkienė.
Renginio pabaigoje, kada visiems parodos autoriams buvo įteiktos padėkos, dalyviai išsirikiavo pozuoti bendrai nuotraukai ir gerai nusiteikę apžiūrinėjo savo darbelius bei rodė juos radusioms laiko atvykti mamoms.
Parodą kviečiame aplankyti iki birželio 5 dienos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Koncertas

 

 

 

 

 
 
„Muzika žiedų ir vėjo 2019“

Gegužės 7 d. Mažeikių kultūros centre vyko IV respublikinis dainuojančių vaikų festivalis „Muzika
žiedų ir vėjo 2019“. Savo skambiomis dainomis džiugino net 20 kolektyvų (apie 400 dalyvių) iš
įvairių Lietuvos miestų ir miestelių . Festivalyje dalyvavo ir Kvėdarnos bei Pajūrio skyrių jaunių
jungtinis choras (mokytojos D. Krasauskienė ir R. Ramanauskienė). Nuskambėjus finalinėms
dainoms, dalyvių laukė saldžios dovanėlės, suvenyrai ir padėkos raštai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Koncertas

Kai pavasaris pradeda žaliai puošti medžius, pasirodo pirmieji gėlių žiedai, saulė vis ilgiau žvelgia į
bundančią žemę, ateina gražiausia šio meto šventė – Motinos diena.
Gegužės 3 d. popietę Šilalės meno mokyklos Pajūrio skyriaus mokiniai gražiausias savo kūrinius,
posmus, dainas sudėjo į vieną didelę puokštę ir dovanojo savo mamytėms.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Informacija dėl egzaminų ir akademinių koncertų

 

 

AKADEMINIŲ KONCERTŲ IR BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ GRAFIKAS

 

Akademiniai koncertai:

 

2019-05-23 mokytojų T. Zakarausko, M. Karoso ir R. Banio mokiniai,

2019-05-27 mokytojų L. Norkaus, A. Mundino, E. Žilinsko ir

A. Morozovo mokiniai,

2019-05-28 mokytojų L. Bagdonienės, T. Jurėno ir E. Naktinsko mokiniai,

2019-05-29 mokytojų A. Šarmavičienės, A. Petraičio L. Venckuvienės ir 

R. Pivoriūnaitės mokiniai,

2019-05-30 mokytojų D. Bartušienės, G. Bartušio, M. Krėpštaitės mokiniai.

 

Baigiamųjų egzaminų grafikas:

 

Solfedžio baigiamieji egzaminai:

2019-06-04 ir 2019-06-07

Specialybės baigiamieji egzaminai:

2019-06-03 ir 2019-06-06

Choreografijos klasikinio šokio baigiamasis egzaminas:

2019-06-05

Choreografijos liaudies sceninio šokio baigiamasis egzaminas:

2019-05-31

Dailės skyriaus diplominių darbų peržiūra:

2019-06-10

 

 

 
 
Lietuvos jaunųjų pianistų konkursas ,,Čiurlionio jūra”

2019 m. balandžio 10 d. Lietuvos jaunųjų pianistų konkursas ,,Čiurlionio jūra”, vykęs Radviliškio muzikos mokykloje šilališkiams buvo labai sėkmingas.
GRAND PRIX - laimėjo 2 kl. mokinys Rokas Kazlauskis, mokytoja Daiva Bartušienė.
III vieta - Milda Gailevičiūtė 2 kl. mokinė, mokytoja Daiva Bartušienė.
Diplomane tapo Aistė Rubavičiūtė 2 kl. mokinė, mokytoja Milda Krėpštaitė.

Sveikiname dalyvius ir nugalėtojus!

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Padėkos

 

 

 

 
 
„Ventus musicale“ naujienos

2019 m. kovo 29-30 dienomis Vilniaus B. Dvariono dešimtmetėje mokykloje vyko tarptautinis medinių ir varinių instrumentų solistų konkursas „Ventus musicale“. Konkurse dalyvavo daugiau nei 200 jaunųjų atlikėjų (fleitininkų, klarnetininkų, saksofonininkų, obojininkų, fagotininkų, valtornininkų, althornininkų, trimitininkų, eufonininkų, trombonininkų, tūnistų) iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Baltarusijos. Šiame konkurse dalyvavo ir sėkmingai pasirodė Šilalės meno mokyklos 4-tos klasės klarnetininkas Julius Šerpetauskis. Jis pelnė diplomanto vardą.
onkursui mokinį paruošė mokytojas Algirdas Petraitis, jaunąjam atlikėjui akompanavo mokytojas Gintaras Bartušis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
XIX Lietuvos pučiamųjų instrumentų festivaliui Palangoje pasibaigus

    2019 m. Kovo 30 dieną Šilalės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras dalyvavo Palangoje vykusio XIX- ojo Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato finale.

Orkestras, kartu su dar 11 Lietuvos orkestrų rungėsi A (pradedančiųjų, naujai susikūrusių arba pirmą kartą dalyvaujančiųjų) kategorijoje. Dalyvius vertino kompetetinga tarptautinė komisija, kurią sudarė: kompozitorius Linas Rupšlaukis, Pabradės fanfarinio orkestro (D kategorija) vadovas Bronislovas Vilimas, Lietuvos nacionalinio kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestrų specialistas Rolandas Lukošius ir lektorius iš Nyderlandų Piet Visser.
Komisija vertino orkestrų pasirodymus, kūrinių atlikimą, interpretacijas. Buvo vertinamas ir kolektyvo reprezentatyvumas bei dirigentas.
   Šilalės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras surinko 81.52 balo ir iškovojo Grand Prix vietą- tapo geriausiu A kategorijos orkestru.
   Taip pat orkestras iškovojo reprezentatyviausio orkestro  ir geriausiai atlikto privalomo kūrinio diplomus. Orkestro vadovas Mikas Karosas buvo apdovanotas geriausio A kategorijos koncertinių orkestrų pogrupio dirigento diplomu.

 

 

 

 
 
Skirkite 2 procentus meno mokyklai!

 

 

Mieli tėveliai, ir visi geros valios žmonės. 

 


Mes labai vertiname Jūsų skirtą laiką Šilalės meno mokyklai.


Jūsų 2 proc. parama - mums didžiulė pagalba ir pripažinimas. 


Per metus mokykla miesto kultūrinį gyvenimą praturtina dailės darbų

 

parodomis, koncertais, prasmingai praleistu laiku vaikams. Mes pasiruošę

 

toliau nuosekliai dirbti ir kurti bei pristatyti kultūrinio pažinimo ir meno

 

pasaulį  Mūsų mieste! 

 

Tikimės jūsų supratimo ir laukiame apsilankant renginiuose!

 

Dėkojame visiems prisidėsiantiems prie mokyklos veiklos ir mokymo

 

kokybės gerinimo.

 

Šilalės meno mokykla

Įmonės kodas 190327586
Adresas: Nepriklausomybės g. 6, Šilalė,LT-75133.
Vienas paprasčiausių būdų pervesti paramą - el. bankininkystė, bankas Luminor Bank, AB,  sąskaitos numeris LT594010044500040101

  

               

 

Pagarbiai, mokyklos bendruomenės vardu,
Direktorius A. Goštautas

 

 

 

 

 

 

 
 
<<  ankstesnis  10  15   16   17   18   19   20   21   30  sekantis  >>