į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Mokykla » • Naujienos
Skelbimas

 

ŠILALĖS MENO MOKYKLOS

INTERESANTŲ DĖMESIUI!

 

 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“

 

Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki karantino atšaukimo dienos

 

Interesantai bus aptarnaujami tik nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus kai būtina atitinkamas funkcijas ar paslaugas atlikti darbo vietoje.

 

 

 

Iškilus klausimams kreiptis telefonu ar el. paštu:

 

Direktorius Arūnas Goštautas

Tel. +370 686 42857

El. paštas silmenmo@gmail.com.

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Zaikauskas

Tel. +370 618 85482

El. paštas silmenmo@gmail.com.

 

Ūkvedys Vytautas Raudonius

Tel. +370 618 30235

El. paštas silmenmo@gmail.com.

 

Raštinės administratorė Jovita Overlingienė

Tel. +370 686 32217

El. paštas silmenmo@gmail.com.

 

 

Buhalterė apskaitininkė Nijolė Lazdauskienė

Tel. +37061473306 

El. paštas [email protected].

 

 
 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja


 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA


 

Biudžetinė įstaiga, A. Volano g. 2, 01124 Vilnius, tel. (8 5) 219 1225/219 1152, el. p. [email protected], http://www.smm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603091.

Atsisk. sąsk. LT30 7300 0100 0245 7205 „Swedbank“, AB, kodas 73000

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Savivaldybių merams 

Savivaldybių administracijų direktoriams

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjams

 

   

       

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮGYVENDINIMO KARANTINO LAIKOTARPIU 
 


 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į nepalankią koronavirusinės infekcijos situaciją ir karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, atkreipia dėmesį, kad ugdymo procesas neformaliojo vaikų švietimo, tarp jų ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (toliau – NVŠ) ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU) programas  įgyvendinančiose institucijose neturėtų nutrūkti, o atvirkščiai – tiek, kiek tai įmanoma, jis būtų organizuojamas nuotoliniu būdu. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nustatė, kad „stabdomi ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu.“ (3.3 p.). Taip pat Lietuvos Respublikos  švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 30 įsakymu Nr. V-469 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu paskelbus karantiną“ nustatyta, kad: mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai gali organizuoti neformalųjį vaikų švietimą (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą tiek, kiek tai įmanoma, vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu; ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas rekomenduojamas organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 ,,Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“. 

Suprantame savivaldybėms tenkančius iššūkius kuo efektyviau organizuoti ir koordinuoti švietimo sistemos veiklą, ypač bendrojo ugdymo programų įgyvendinamą, tačiau pažymime, kad ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas mokiniams yra taip pat labai svarbus ir kompetencijų ugdymo, ir turiningo laisvalaikio galimybių prasme. Lietuva gali didžiuotis, kad per keletą metų bendromis visų savivaldybių ir valstybės pastangomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sistemoje dalyvauja vis daugiau ankstyvojo amžiaus vaikų, o neformaliajame vaikų švietime šiuo metu dalyvauja daugiau kaip 60 proc. visų šalies mokinių, šių programų pasiūla ir toliau didėja bei gerėja jų kokybė. 

Viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie savivaldybių priimamus sprendimus mažinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo trukmę, stabdyti NVŠ ir FŠPU mokyklų veiklą, nutraukti NVŠ „krepšelio“ lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimą ir skelbti prastovas, nėra palanki šių paslaugų vaikui ir šeimai plėtrai, kelia įtampą tarp pedagogų ir bendruomenės narių, taip pat ji nėra palankiai vertinama mokinių ir jų tėvų. 

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ buvo patikslintas š. m. balandžio 1 d., nustatant, kad „Valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, nesvarbu, koks jų pavaldumas ir teisinė forma, darbuotojams prastova skelbiama tik išnaudojus visas įmanomas darbo organizavimo formas bei būdus, įskaitant ir kvalifikacijos tobulinimą nuotoliniu būdu, jeigu, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, darbdavys negali duoti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo ir nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito pasiūlyto darbo“ (3.2.11 p.). 

Kreipiamės į Jus, prašydami dar kartą apsvarstyti ir įvertinti savivaldybių ir jos įsteigtų institucijų visas įmanomas galimybes karantino laikotarpiu organizuoti ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, NVŠ ir FŠPU veiklas nuotoliniu būdu, taip pat vykdyti kitas veiklas (pvz.: kvalifikacijos tobulinimą, mokymus) nuotoliniu būdu, kaip ir nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime. Bendras visų susitelkimas sprendžiant šias problemas karantino laikotarpiu  Lietuvoje yra ne tik iššūkis mums visiems, bet ir galimybė netradicinių ir modernių sprendimų paieškai, kūrybiškumui ir lyderystei švietimo sistemoje.

 

Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė

Kornelija Tiesnesytė


 

Aušra Birietienė,  tel. (8 5) 219 1167, el. p. [email protected]

 

 
 
Dėl mokesčio už mokslą Šilalės meno mokykloje, karantino laikotarpiu

 

Šaltinis:

http://silale.lt/go.php/lit/Silales-rajono-savivaldybes-tarybos-14-posedzio-ivykusio-2020-m-balandzio-3-d-sprendimai/1

 
 
Pirmajai nuotolinio ugdymo savaitei pasibaigus
Pirmajai nuotolinio ugdymo savaitei pasibaigus

        Pirmoji nuotolinio mokymo savaitė, prasidėjusi kovo 30 dieną Šilalės meno mokyklos mokytojams, kaip ir daugeliui šalies pedagogų, buvo ypatingai įtempta ir darbinga. Tokia veikla pareikalavo iš mokytojų ypatingų organizacinių, komunikacinių ir informacinių technologijų gebėjimų.

        Prieš pradedant darbuotis nuotoliniu būdu reikėjo apie tai informuoti Šilalės meno mokyklos mokinius ir jų tėvelius. Buvo nemažai abipusės nežinomybės ir klaustukų – kaip viskas vyks, kaip seksis bendrauti per atstumą ar pavyks nusiųsti ir atlikti gautas užduotis – groti, šokti, piešti? Juk kiekvieno meno mokyklos bendruomenės nario tiek mokinio, tiek mokytojo pasirengimai ir  galimybės skirtingos – nėra vieningos komunikavimo sistemos elektroninėje erdvėje, ne visi namuose turi vienodas sąlygas naudotis pažangiausiomis informacinėmis technologijomis, skirtingas ryšio signalų stiprumas mieste ir kaimiškoje vietovėje... Bet kaip sakoma, velnias ne toks baisu, kokį jį piešia... Esant tokiai neįprastai situacijai galima pasidžiaugti mokyklos bendruomenės narių – mokinių, jų tėvelių (ir net senelių) bei mokytojų geranoriškumu ir aktyviu įsitraukimu į ugdomąją meninę veiklą. Į pagalbą komunikacijai buvo pasitelktos visos turimos pajėgos ir šaltiniai – pradedant pokalbiais ir trumposiomis žinutėmis telefonu, elektroniniu paštu ir visiems šiandien jau tapusiais neatsiejamomis ryšio priemonėmis – socialiniais tinklais, ir vaizdo telefonija.  Kiekvienuose bendruomenės narių namuose ko gero neliko nė vienos nenaudojamos elektroninių ryšių priemonės – telefono, kompiuterio, planšetės.

        Nesant galimybės vykdyti tiesioginio vaizdo transliacijas (lėtas ar stringantis interneto ryšys), bendraujama netiesiogiai, techniniai nesklandumai susiję su vaizdo ar garso perdavimo sprendžiami keičiantis vaizdo ir garso įrašais bei po to sekančiomis konsultacijomis. Mokymo užduotys mokinius pasiekia per virtualios klasės – Google Classroom, bendravimo programėles Messenger, Viber, Whatsapp,  Zoom ir kt. – rinktis tikrai yra iš ko ir kiekvienas pritaiko jam tinkančią.

       O šiandien, balandžio 6 dieną, jau galima apžvelgti ir pirmosios virtualios mokymo savaitės veiklą.        

       Vienas labiausiai džiuginančių dalykų pastarojo meto veikloje yra aukščiau minėtas itin aktyvus mokyklos mokinių tėvelių, mokinukų brolių, seserų ir net senelių įsijungimas nuotolinę ugdomąją veiklą. Kaip įmanydami namiškiai stengiasi padėti savo mokinukams šalia pagrindinio ugdymo užduočių atlikti ir meno mokyklos paskirtąsias – ir padeda dirbant su kompiuteriu, ir filmuoja mokinių atliekamas užduotis, jungiasi į virtualias mokymui skirtas grupes, džiaugsmingai įveikia atsiradusius iššūkius, naudojantis naujausiomis informacinėmis technologijomis. Vaikai dainuoja, naudodami mokytojų atsiųstas fonogramas, sprendžia solfedžio atsiųstas užduotis, groja turimais instrumentais ir randa išeičių iš padėties jų nesant, pvz.: antrojo instrumento – pianino klaviatūrą pakeičia virtualia, sujungus kelias planšetes. Ne paslaptis, kad mokiniai ir patys kartais tampa savotiškais mokytojais ir asistentais – geranoriškai padeda mokytojams, koordinuojant ugdymo procesą ir naudojant pamokoms naujausiais išmaniąsias technologijas – sukviečia bendraamžius į virtualias grupes, sprendžia technines ryšio problemas, platina gautą iš mokytojų informaciją – po truputį mezgasi kitoks – artimesnis ryšys tarp mokytojo – mokinio, kaip lygiaverčių ugdymo proceso dalyvių. Mokiniams smagu matyti, kad ir mokytojams nesvetimos skaitmeninės technologijos, kurių pagalba mokytojas visada tarsi šalia, pasiekiamas reikiamu momentu...

       Vykstančios nuotolinės pamokos anaiptol nereškia, kad galima atsipalaiduoti ir nieko neveikti – darbas vyksta labai intensyviai, galima sakyti net intensyviau nei prieš vykdant nuotolinį mokymą – nors dirbama pagal iki tol buvusius pamokų tvarkaraščius, dažnai ugdymui laiko skiriama gerokai daugiau nei įprasta – konsultacijos vyksta ir pasibaigus mokymo seansui. Suprasdami nepaprastą situaciją ir padėtį – pagrindinio ugdymo prioritetą, dienos režimą,  mokytojai stengiasi neapkrauti savo ugdytinių užduotimis. Jaunesniojo amžiaus mokinukai dalyvauja virtualiose pamokose itin noriai, vyresnėliai linkę kiek paišdykauti (tačiau tokių nėra daug)  bet ko nepasitaiko ir vykstant realioms pamokoms! Taip pat pasitaiko ir kitų techninių nesklandumų – tai ir išsiderinę instrumentai, nutrūkusios stygos, bet visa ta badoma išspręsti abipusėmis mokytojų mokinių ir tėvelių pastangomis.   Dailės klasių mokiniai piešia, tapo ir lipdo, siunčia darbelių nuotraukas į virtualias klases, šokėjai repetuoja  namuose – net apsitaisę tautiniais drabužiais,  prieš veidrodžius (šokis poroje) kad visiškai įsijausti į atliekamą šokį ir neprarastų įgūdžių. 

     Taigi apibendrinant pirmąją nuotolinio ugdymo savaitę galima pasidžiaugti, kad ugdomoji veikla Šilalės meno mokykloje TIKRAI VYKSTA (nors vis dar pasitaiko paniurėlių ir skeptikų, su replikomis „tai ką jūs ten toj meno mokykloj dirbat per nuotolį“ arba skleidžiama dezinformacija, kad „meno mokykloje pamokos nevyksta“)!

      Linkiu mums visiems susikaupimo, kūrybiškumo ir kantrybės, iškęsti šį keistą, nelengvą ir savotiškai įdomų laikotarpį!

      Likime sveiki!

 

 

Andrius Zaikauskas

Šilalės meno mokyklos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

pavaduojantis direktorių

    

      

 

 

 

 

 
 
Informacija

 

 

 
 
Informacija

NUOTOLINIS UGDYMAS

 

Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

 

Pasirengimas nuotolinio ugdymo procesui

 

 Mieli mokytojai, tėveliai ir mokiniai,

 

    Šilalės meno mokykloje, remiantis kovo 12 dienos Lietuvos Vyriausybės sprendimu dėl COVID-19 viruso suvaldymo, perorganizuojamas ugdymo procesas.

    Nuo 2020 m. kovo 13 dienos (penktadienio) iki 2020 m. kovo 27 dienos LR švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus įsaku skelbiamos mokinių PAVASARIO ATOSTOGOS (vietoj 2020 m. balandžio 14 dienos – 2020 m. balandžio 17 dienos numatytų pavasario atostogų).

Remiantis 2018 metų duomenimis (Lietuvos statistikos departamentas: Informacinės technologijos Lietuvoje, 2018), Lietuvos didžiuosiuose miestuose informacinėmis technologijomis ir internetu naudojosi 79-81% gyventojų.  Esant aukštam informacinių technologijų paplitimui kokybiško ir kūrybingo ugdymo proceso užtikrinimas priklauso tik nuo jį organizuojančio mokytojo kompetencijos bei teigiamo mokinių ir jų tėvelių požiūrio.

 

    Šilalės meno mokyklos pedagogai stengsis užtikrinti tolesnį ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

 

  Gerbiami tėveliai ir mokiniai, prašome aktyviai bendrauti su specialybės ir kitų disciplinų mokytojais, ir toliau nuotolinio ugdymo procesą organizuoti Jums priimtiniausiomis formomis, priemonėmis ir laiku, taip, kad Jūsų ugdymo turinys ir pažangumas kuo mažiau nukentėtų.

 

    Individualių (specialybės, dalyko ir papildomo instrumento) disciplinų nuotolinio ugdymo procesą ir tinkamiausią formą aptarsite su specialybės dalyko ir papildomo instrumento mokytojais telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

   Su kitų mokomųjų dalykų, disciplinų nuotolinio ugdymo turiniu ir planu Jus supažindins dalyko mokytojai ir jis bus  vykdomas nuo kovo 30 dienos (pirmadienio). Atėjus laikui, dėl nuotolinių pamokų su mokinių tėvais ir mokiniais (vyresnių klasių) susisieks dalyko mokytojas tiesiogiai telefonu arba el. paštu, kitomis ryšio priemonėmis.

  Grįžtamojo ryšio įgyvendinimas bei mokinio – mokytojo komunikavimo ir užduočių (projektų pateikimo) keitimosi priemonė – el. paštas, video konferencijos ir kitos ryšio priemonės.

   Organizuojant individualių ir grupinių dalykų nuotolinio ugdymo procesą, ugdymo proceso teikėjai (mokytojai) bei gavėjai (mokiniai) turi turėti:

Interneto ryšį.
Išmanųjį mobilų telefoną, kompiuterį  ar planšetę.
Susikurtą el. paštą (pvz. google platformoje).

  Naudojantis internetiniu ryšiu per minėtuose įrenginiuose įdiegtas internetinio socialinio komunikavimo programas Viber, Whatsapp, Messenger, el. paštą ir kt. bus organizuojamas NUOTOLINIS, TIESIOGINIS bei MIŠRUS ugdymo procesas.

 

    Mes, suprasdami, kad nuotolinis mokymas sukels tam tikrų sunkumų ugdymo kokybei, prašysime Šilalės savivaldybės Tarybos, jog mokestis už mokslą nuo 2020-04-01 nebūtų skaičiuojamas.

 

Ištvermės ir sveikatos Jums visiems!
Šilalės meno mokyklos direktorius
Arūnas Goštautas

 

 

 

 

 
 
Dėl mokesčio už mokslą karantino laikotarpiu

Šilalės meno mokyklos mokinių tėvelių dėmesiui!

Karantino laikotarpiu, mokestį už mokslą Šilalės meno mokykloje, už kovo mėnesio ir ankstesnius įsiskolinimus, maloniai prašome sumokėti internetu, banko pavedimu.

Rekvizitai pavedimui:

Gavėjas: Šilalės meno mokykla

Gavėjo bankas: Luminor Bank AB

Sąskaita: LT164010044500090151

 

 

Adminstracija

 

 

 

 

 

 

 
 
Informacija dėl mokinių pavasario atostogų

LR Švietimo, mokslo ir sporto Ministro įsakymas pradiniam ugdymui

 

LR Švietimo, mokslo ir sporto Ministro įsakymas pagrindiniam ugdymui

 

 

 

 
 
Dėmesio!


Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 16d. iki 2020 m. kovo 27d. Šilalės meno mokykloje pamokos nevyks! Tuo metu - Mokinių pavasario (Velykų) atostogos!

 
 
Informacija

Reaguodami į susidariusią situaciją, dalinamės informacija.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
XXVIII Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais regioninis turas
XXVIII Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais regioninis turas

2020 m. vasario 13 d. įvyko XXVIII Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais regioninis turas Klaipėdos S.Šimkaus konservatorijoje. Šiame konkurso etape dalyvavo Šilalės meno mokyklos 5-tos klarneto klasės mokinys Julius Šerpetauskis. Jis buvo apdovanotas padėkos raštu ir iškovojo teisę dalyvauti finaliniame konkurso ture. Finalinis konkurso turas vyks balandžio mėnesį (3-5 dienomis) Kauno J.Gruodžio konservatorijoje. Juliaus mokytojas Algirdas Petraitis, koncertmeisteris Gintaras Bartušis.

 
 
Atidaryta paroda

2020m. vasario 13d. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje įvyko Šilalės meno mokyklos, 2 dailės klasės mokinių (vadovė Sonata Dargienė) kūrybinių darbų ekspozicijos "Linksmieji gyvūnėliai", pristatymas. Susirinkusiuosius darbų autorius, jų artimuosius ir draugus, pasveikino skyriaus vedėja Ona Bajorinienė, kuri dalyviams įteikė bibliotekos padėkas. Vaikų mokytoja Sonata Dargienė papasakojo apie kūrybinius ir gamybinius procesus, pasidžiaugė galimybe eksponuoti darbelius bibliotekoje.
Savo nuotaikingu pasirodymu svečius džiugino ir renginį papuošė vaikų literatūros klubas "Nykštukas".
"Linksmieji gyvūnėliai" - nuotaikinga reljefinių objektų ekspozicija, vaizduojanti vaikų pasirinktus gyvūnus - nuo pelės iki dramblio. Visi jie spalvingi, padengti ornamentais ir nuotaikingomis tekstūromis, atskleidžiantys autorių kūrybinius sumanymus. Kūrybine medžiaga pasirinktas perforuotas kartonas, leidęs išgauti kiek iškilą gyvūno pavidalą ir labai patogus eksponuoti. Norinčius susipažinti su nuotaikingais gyvūnėliais iš arčiau, kviečiame užsukti į bibliotekos vaikų literatūros skyrių iki kovo 20 dienos.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kovo 11 renginiai

 

 

 

 
 
Kviečiame!

 

 

 

 

 
 
Sveikiname ir džiaugiamės!

 

 

 

 
 
Priimami prašymai

Tėvų, mokinių, mokytojų dėmesiui!

     Iki 2020  m. sausio 20 d. (pirmadienio) mokyklos raštinėje (II aukšte) priimami prašymai atleisti nuo mokesčio už mokslą ar mokesčio už mokslą sumažinimui II pusmetyje. Rašant prašymą reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • motyvuotas prašymas;

  • pažyma apie šeimos sudėtį;

  • Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažyma, kad asmuo turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą ir (ar) socialinę paramą.

Prašymas nesvarstomas, jei nėra nors vieno iš išvardintų dokumentų.     

 

    Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

    Mokyklos tarybos pirmininkas                                                                Andrius Zaikauskas

 

 

 
 
Konkurso rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Koncertai

 

 

 

 

 

 
 
Renginio anonsas

 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36585&p_t=269144

 

 

 
 
"Aguonėlė 2019"

Buvo nelengva diena prasidėjusi labai anksti kelione į Vilnių (5.30 val. ryte)
Rezultatas - II vieta
Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių, šokio studijų konkursiniame festivalyje „Aguonėlė 2019".
M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre dėl geriausiųjų vardo varžėsi vaikų šokių studijos ir ansambliai: „Trepsiukas“ iš Gargždų, ,,Kibirkštėlė“ iš Joniškio, „Vijurkas“ iš Klaipėdos, „Ratilėlis“ iš Kretingos, „Kauškutis“ iš Mažeikių, „Grandinėlė“ iš Panevėžio, „Žirginėliai“ ir „Suvartukas“ iš Plungės, „Diemedėlis“ ir „Šermukšnėlė“ iš Šiaulių, „Lokysta“ iš Šilalės, „Mikitukas“ iš Varėnos, „Vyželė“ iš Vilkaviškio.

 

Laima Andrejauskienė

Digma Kononovienė

Šokio mokytojos

 

 

 

 

 

 

 

 
 
<<  ankstesnis  10  14   15   16   17   18   19   20   30  sekantis  >>