į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Mokykla » • Vizija ir misija, tikslai ir uždaviniai

                       MOKYKLOS VIZIJA

Šilalės meno mokykla – patraukli ir moderni trijų meno mūzų ugdymo ir ugdymosi, FŠPU ir NVŠ įstaiga, per suteikiamų meninių kompetencijų ugdymą formuojanti asmenį, sugebantį pilnavertiškai veikti šiuolaikinėje visuomenėje, tenkinanti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

                        MOKYKLOS MISIJA

 

Formuojant vertybines nuostatas, ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti kūrybingu visuomenės nariu,  padėti tenkinti meno pažinimo ir saviraiškos poreikius.

 

                       MOKYKLOS TIKSLAI
 

  • Plėtoti ir kelti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų menines kompetencijas, vadovaujantis asmens vertingumo ir originalumo pripažinimo prioritetu.
  • Kurti gerą mokyklos materialinę bazę atitinkančią meno mokymo(-si) reikalavimus, atitinkančius valstybinius standartus ir teikiančius saugų ir malonų mokymąsi mokyklos mokiniams, bei mokykloje dirbantiems mokytojams.
  • Išlikti patraukliu meno, edukacijos bei kultūros židiniu Šilalės mieste ir rajone.


                     MOKYKLOS UŽDAVINIAI

  • Užtikrinti ugdymo kokybę.
  • Ruošti mokinius tolimesnėms meno studijoms, sudaryti sąlygas realizuoti savo asmenybinius meninio lavinimosi poreikius ne tik siekiantiems meninės profesinės karjeros, bet visiems pageidaujantiems – vaikams, jaunuoliams, suaugusiems.
  • Kurti modernią ir saugią ugdymo aplinką.
  • Plėtoti ir skatinti rajone, regione ir Lietuvoje meninės edukacijos geriausias patirtis ir inovacijas.

  • Toliau kurti išskirtinį mokyklos įvaizdį rajone, Lietuvoje.

  • Siekti, kad būtų sukurta moderni, sveika ir saugi ugdymo(si) erdvė.

  • Aktyvinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais.