į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Mokykla » • Vizija ir misija, tikslai ir uždaviniai

                    MOKYKLOS VIZIJA


Ugdyti kūrybingą, laisvą asmenybę, gebančią gyventi ir atsakingai veikti kintančioje (šiuolaikinėje) visuomenėje ir kurti Mokyklą, į kurią norisi g r į ž t i.

                    MOKYKLOS MISIJA

 

Vykdyti neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančias muzikos, dailės ir šokio programas, tenkinti mokinių saviraiškos poreikį, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

 

                      MOKYKLOS FILOSOFIJA

 

Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui (Lucijus Anėjus Seneka).

 

                    MOKYKLOS TIKSLAI
 

  • Plėtoti ir kelti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų menines kompetencijas, vadovaujantis asmens vertingumo ir originalumo pripažinimo prioritetu.
  • Kurti gerą mokyklos materialinę bazę atitinkančią meno mokymo(-si) reikalavimus, atitinkančius valstybinius standartus ir teikiančius saugų ir malonų mokymąsi mokyklos mokiniams, bei mokykloje dirbantiems mokytojams.
  • Išlikti patraukliu meno, edukacijos bei kultūros židiniu Šilalės mieste ir rajone.


                     MOKYKLOS UŽDAVINIAI

  • Užtikrinti ugdymo kokybę.
  • Ruošti mokinius tolimesnėms meno studijoms, sudaryti sąlygas realizuoti savo asmenybinius meninio lavinimosi poreikius ne tik siekiantiems meninės profesinės karjeros, bet visiems pageidaujantiems – vaikams, jaunuoliams, suaugusiems.
  • Kurti modernią ir saugią ugdymo aplinką.
  • Plėtoti ir skatinti rajone, regione ir Lietuvoje meninės edukacijos geriausias patirtis ir inovacijas.

  • Toliau kurti išskirtinį mokyklos įvaizdį rajone, Lietuvoje.

  • Siekti, kad būtų sukurta moderni, sveika ir saugi ugdymo(si) erdvė.

  • Aktyvinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais.