į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  











• Mokytojai » • Metodinės grupės

 

2021 – 2022 m. m. mokykloje ir jos skyriuose veikiančių metodinių grupių sąrašas: 

Eil.

Nr.          Metodinės grupės pavadinimas                          Metodinio ratelio pirmininkas (-ė)

 

  1.       Šokio                                                                       L. Andrejauskienė
  2.      Fortepijono, smuiko, gitaros                                   D. Bartušienė
  3.      Dailės                                                                      L. Rupšytė
  4.      Akordeono ir liaudies instrumentų                         J. Bučnienė
  5.      Dainavimo ir teorijos                                              L. Kaziukonienė
  6.      Pučiamųjų ir mušamųjų muzikos instrumentų       T. Zakarauskas

 

 

 

                                                                                        PATVIRTINTA                                                                         
                                                                                     Šilalės meno mokyklos direktoriaus                    
                                                                                     2008 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V1-19 


ŠILALĖS MENO MOKYKLOS MOKYTOJŲ  METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS NUOSTATAI  

 I.                   BENDROJI DALIS  

      1. Metodinė grupė – formalizuotas, tačiau juridinio asmens statuso neturintis mokyklos  mokytojų            

     susivienijimas.

2.  Metodibes grupes sudaro savanoriškai susibūrę Šilalės meno mokyklos įvairių dalykų mokytojai.

3.Metodinė grupė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos, Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir Šilalės meno mokyklos norminiais aktais ir šiais nuostatais.

 II.                VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

       4. Metodinės grupės veiklos svarbiausias tikslas – gerinti ir tobulinti mokytojų profesinį meistriškumą.

       5. Metodinės grupės uždaviniai:

       5.1. Organizuoti metodinius mokytojų užsiėmimus bei kūrybinės veiklos renginius;

       5.2. Vykdyti mokytojų gerosios patirties sklaidą, keistis informacija su įvairiomis    

       švietimo institucijomis bei organizacijomis;

       5.3. Rengti bendrus pasitarimus su kitomis mokyklos savivaldos institucijomis ir    

      mokyklos administracija, sprendžiant aktualius ugdymo klausimus.

 III.             METODINĖS GRUPĖS FUNKCIJOS 

       6. Planuoti ir organizuoti mokyklos įvairių dalykų mokytojų veiklą bei užsiėmimus.

       7. Teikti konsultacijas profesinio tobulėjimo klausimais.

       8. Organizuoti kultūrinio pobūdžio veiklą bei renginius.

       9. Bendradarbiauti su kitų savivaldybės mokyklų metodiniais susivienijimais (rateliais, 

       grupėmis), su rajono metodinių susivienijimų (ratelių, grupių) tarybomis.

      10. Rengti ir įgyvendinti įvairaus pobūdžio projektus.

      11. Pritarti  mokomųjų dalykų teminiams planams ir individualioms ugdymo programoms.

      12. Svarstyti ir pritarti sprendimams dėl ugdymo mokomųjų priemonių užsakymo.  

IV.              VALDYMAS IR SAVIVALDA  

13. Metodinei grupei vadovauja pirmininkas, kuriuo visuotiniame ratelio narių susirinkime išrenkamas Šilalės meno mokyklos mokytojas.

14. Metodinės grupės pirmininką renka metodinio ratelio nariai paprasta balsų dauguma.

15. Metodinės grupės pirmininko kadencija – 1 metai. Pirmininkas gali būti perrenkamas ir kitoms kadencijoms.

16. Metodinės grupės  pirmininkas:

16.1. Inicijuoja metodinės grupės veiklos programos bei projektų rengimą, telkia narius veikos ir projektų įgyvendinimui;

16.2. Rūpinasi palankaus mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius tarpusavio santykius;

16.3. Stebi, analizuoja, vertina metodinio ratelio veiklą bei darbo rezultatus;

16.4. Atstovauja metodinei grupei ir palaiko ryšius bei plėtoja bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis;

16.5. Teikia veiklos ataskaitas metodinės grupės narių susirinkime;

16.6. Derina veiklą su dalykus kuruojančiais mokyklos vadovais.

17. Metodinės grupės narių susirinkimai vyksta ne rečiau kaip 1 kartą per tris mėnesius.

18. Metodinės grupės  visuotinis narių susirinkimas:

18.1. Renka metodinės grupės pirmininką;

18.2. Svarsto grupės pirmininko ataskaitas;

18.3. Teikia pasiūlymus dėl metodinės grupės veiklos gerinimo arba priima kitus sprendimus, susijusius su metodinės grupės veiklos gerinimu.

 V.                 METODINĖS GRUPĖS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

19. Metodinės grupės nariai turi teisę;

19.1. Gauti reikiamą informaciją iš metodinės grupės pirmininko;

19.2. Būti renkamais į metodinės grupės valdymo institucijas;

19.3. Rinkti metodinės grupės pirmininką;

19.4. Teikti pasiūlymus dėl metodinės grupės veiklos tobulinimo.

20. Metodinės grupės narių pareigos:

20.1. Dalyvauti  metodinės grupės susirinkimuose;

20.2. Laikytis metodinės grupės sprendimų;

20.3. laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų.

 VI.              NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PILDYMAS 

      21. Metodinės grupės nuostatams pritaria mokyklos taryba.

      22. Metodinės grupės nuostatai keičiami ir papildomi grupės narių arba pirmininko iniciatyva.

 VII.           RAŠTVEDYBA  

     23. Metodinių grupių posėdžiai gali būti protokoluojami, vadovaujantis raštvedybos taisyklėmis. Metodinės grupės veiklą fiksuojantys dokumentai laikomi grupės veiklai skirtame aplanke.