į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Mokiniai » • Priėmimo į mokyklą tvarka

                                                                                              

 

                                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                                   Šilalės rajono savivaldybės

                                                                                                                   tarybos 2015 m. spalio 29 d.

                                                                                                                   sprendimu Nr. T1- 240

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠILALĖS MENO MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendroji dalis

 

              1. Mokinių priėmimo į Šilalės meno mokyklą (toliau – Mokykla) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą į Šilalės meno mokyklą mokytis pagal neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas. Aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje, Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

              2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, kitais, neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojančiais, teisės aktais.

             3. Į Šilalės meno mokyklą priimami Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai ir, jei yra laisvų vietų, mokiniai, gyvenantys kitose savivaldybėse.

             4. Už mokymąsi Šilalės meno mokykloje bei už kitas, atlygintinai teikiamas mokyklos paslaugas, mokamas Šilalės rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.

             5. Mokesčio lengvatos taikomos pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-457 ,,Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo“ mokyklos direktoriui suteiktą įgaliojimą ir mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokinių mokesčio už mokslą mokėjimo, mokesčio sumažinimo, atleidimo nuo mokesčio už mokslą tvarką.

             6. Šilalės meno mokykla dirba pagal ugdymo planą, formalųjį ugdymą papildančio ugdymo programas ir neformaliojo vaikų švietimo programas, parengtas pagal Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu V-48 ,,Dėl Rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“, atitinkančias Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus programinius reikalavimus bei Šilalės rajono savivaldybės tarybos mokyklai patvirtintus finansinius asignavimus. Mokyklos metinį ugdymo planą, kuriam yra pritarusi mokyklos taryba, tvirtina mokyklos direktorius, suderinęs su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

 

II SKYRIUS

MOKYMOSI PROGRAMOS

 

              7.  Šilalės meno mokykloje mokiniai gali rinktis šias programas:

              7.1. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas:

              7.1.1. pradinio  muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo;

              7.1.2. pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo;

              7.1.3. pradinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo;

              7.1.4. pagrindinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo;

              7.1.5. pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo;

              7.1.6. pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo;

              7.1.7. pradinio teatrinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo;

              7.1.8. pagrindinio teatrinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo.

              7.2. neformaliojo švietimo programas:

              7.2.1. išplėstinio muzikinio ugdymo (baigusiems pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą);

              7.2.2. muzikos mėgėjų ugdymo (mokslo trukmė numatoma mokymosi sutartyje);

              7.2.3. kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose (mokslo trukmė numatoma mokymosi sutartyje);

              7.2.4. išplėstinio dailės ugdymo (baigusiems pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą) (mokslo trukmė numatoma mokymosi sutartyje);

              7.2.5. dailės mėgėjų ugdymo (mokslo trukmė numatoma mokymosi sutartyje);

              7.2.6. teatrinio mėgėjų ugdymo (mokslo trukmė numatoma mokymosi sutartyje);

              7.2.7. ankstyvojo muzikinio ugdymo;

              7.2.8. ankstyvojo dailės ugdymo;

              7.2.9. ankstyvojo šokio ugdymo.

              8. Ugdymo programos, jų struktūra ir trukmė gali keistis atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus programinius reikalavimus ir/ar ugdymo planus.   

             

III skyrius

 PRIĖMIMAS MOKYTIS

 

              9. Mokiniai į Šilalės meno mokyklą priimami atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimus, amžių ir interesus, vaiko gebėjimus, muzikinių, meninių ir fizinių duomenų patikrinimo rezultatus bei mokyklos galimybes. Užsiėmimai, pritarus Savivadybės administracijos direktoriui, suderinus su bendrojo ugdymo mokyklų vadovais, gali būti vedami bendrojo ugdymo mokyklose pagal mokinių gyvenamąją vietą. Mokslo metai prasideda rugsėjo 15 d., baigiasi birželio 15 d. Mokinių atostogų bendrojo ugdymo mokyklose metu Šilalės meno mokyklos mokiniams neorganizuojamos grupinės bei individualios pamokos, gali būti organizuojami koncertai ir kiti renginiai.
              10. Prašymai mokytis Mokykloje priimami nuo gegužės 20 d. Šilalės meno mokykla priėmimui į mokyklos Muzikos, Dailės, Šokio ir Teatro skyrius 2 kartus metuose rengia meninių gebėjimų patikrinimus. Pirmas patikrinimas vykdomas iki birželio 15 d., antras, jei yra norinčių, iki rugsėjo 15 d.

              11.  Meninių duomenų patikrinimą vykdo Mokyklos direktoriaus sudaryta komisija, kuri pildo meninių duomenų vertinimo protokolą. Duomenų vertinimui naudojama 10 balų sistema.  Priimant į Muzikos ir Šokio skyrius tikrinama muzikinė klausa, ritmo pojūtis, muzikinė atmintis, koordinacija, priimant į Dailės skyrių – sugebėjimas artikuliuotai perteikti aplinką, vizualinis-spalvinis, tūrinis-erdvinis suvokimas, į Teatro skyrių – sugebėjimas suvokti visuminę ir estetinę komunikaciją (kalba, judesiu, garsu ir vaizdu), emocijų, dėmesio valdymas. Į formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas priimami asmenys, surinkę pusę balų, surinkusiems mažiau balų siūloma rinktis neformaliojo švietimo programas.

              12. Papildomas mokinių priėmimas:

              12.1. į Aprašo 7.1 papunktyje išvardintas programas, esant laisvų vietų ir teigiamai įvertinus gebėjimus, mokiniai gali būti priimami iki lapkričio 1 d.;

              12.2. į Aprašo 7.2 papunktyje išvardintas programas, esant laisvų vietų, mokiniai gali būti priimami ir mokslo metų eigoje.

              13. Į Šilalės meno mokyklą mokiniai priimami pateikę:

              13.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, kuriame nurodoma mokinio vardas, pavardė, gimimo data, mokymosi įstaiga, gyvenamoji vieta, programa, kurią nori lankyti mokinys, tėvų (globėjų, rūpintojų) gyvenamosios vietos adresas, telefonas (nuo 14 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą, gali teikti pats);

              13.2. nustatytos formos medicininę pažymą;

              13.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

              14. Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu, su priimtų į mokyklą mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaroma ugdymo sutartis, kurioje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, šalių įsipareigojimai, mokymo sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo padariniai, užsiėmimų vykdymo vieta.

 

 

              15. Ugdymo sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir registruojama tam skirtame žurnale. Sutartis registruoja direktoriaus paskirtas asmuo.

              16. Mokiniai, atvykę iš kitų muzikos ar meno mokyklų, esant galimybei, priimami pateikę prašymą ir pažymą iš anksčiau lankytos mokyklos. Itin gabūs mokiniai Mokyklos tarybos siūlymu ir direktoriaus įsakymu gali būti priimami į aukštesnę klasę.

 

IV SKYRIUS

 MOKINIŲ AMŽIUS

 

              17. Mokytis pagal pradinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas priimami 6-12 metų asmenys.

              18. Mokytis pagal pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas priimami vaikai, baigę pradinę formalųjį švietimą papildančią ugdymą programą, kiti gabūs vaikai, atitinkantys mokyklos nustatytus kriterijus.

              19. Mokytis pagal mėgėjų ugdymo programas priimami 6-18 metų asmenys.

              20. Mokytis pagal ankstyvojo ugdymo programas priimami 4-6 metų vaikai.

 

V SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

              21. Už šio aprašo paskelbimą ir įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius.

              22. Aprašo vykdymo kontrolę vykdo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

              23. Aprašo pakeitimus tvirtina Šilalės rajono savivaldybės taryba.

 

________________________________________

 

 

PRITARTA

Šilalės meno mokyklos

tarybos posėdžio

2015-08-31 nutarimu Nr. V5-3