į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  • Mokiniai » • Mokinių elgesio taisyklės
                                                                PATVIRTINTA           
                                                                Šilalės meno mokyklos
                                                               
Direktoriaus 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr.V1- 9  

        ŠILALĖS MENO MOKYKLOS MOKINIŲ 
                            ELGESIO TAISYKLĖS

1.     Pilnai ir produktyviai išnaudoti laiką, skirtą mokymuisi, pamokų ruošai. 
2.  Stengtis stropiai ir sąžiningai mokytis, vykdyti mokymosi sutartis. 
3.     Saugoti mokyklos garbę ir tradicijas, stengtis įtvirtinti jos autoritetą. 
4.     Laikytis gražaus bendravimo taisyklių. 
5.     Pagarbiai elgtis suaugusiųjų ir draugų atžvilgiu. 
6.     Netrukdyti pamokų rimties, reaguoti į mokytojo pastabas, būti drausmingu viešose vietose, mokyklos uždaruose ir viešuose koncertuose bei egzaminuose, pamokų metu išjungti mobiliuosius telefonus. 
7.     Nevėluoti į mokyklą, lankyti kiekvieną pamoką, savavališkai nepasišalinti iš pamokų. Negalint atvykti į pamokas ar įvykus nelaimingam atsitikimui, pranešti apie tai mokytojams. 
8.     Draudžiama rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotikus ir kitas toksines medžiagas. 
9.     Pastebėjus vartojant ar siūlant kvaišalus ar kitokius neleistinus daiktus, nedelsiant įspėti mokyklos administraciją arba mokytojus. 
10. Saugoti ir tausoti mokyklos inventorių ir patalpas, muzikos instrumentus ir muzikinę literatūrą.
11. Į mokyklą ateiti tvarkingai apsirengus, atsinešti reikalingas mokymo priemones, mokinio literatūrą. 
12. Tinkamai elgtis pertraukų metu, netriukšmauti ir negroti koridoriuose.
13. Paltus ir striukes prieš pamokas pakabinti rūbinėje, nepalikti kišenėse pinigų ir kitų vertingų daiktų.
14. Gerbti tėvus, mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, vykdyti mokytojų, mokyklos vadovų reikalavimus.