• Veikla » • Skelbimai

SKELBIAMAS VIEŠAS KONKURSAS ŠILALĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

                Šilalės rajono savivaldybės mero 2019 m. birželio  27  d. potvarkio Nr. T3-36 priedas

 

 

Šilalės rajono savivaldybė skelbia viešą konkursą Šilalės meno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų laikotarpiui (pareigybės lygis – A (A2)), Atrankos posėdžio data – 2019 m. gruodžio 19 d.

1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį, ar jam lygiavertį išsilavinimą;

1.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

1.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

1.2.4. švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;

1.3. turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas:

1.3.1. bendrąsias kompetencijas:

1.3.1.1. asmeninio veiksmingumo;

1.3.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;

1.3.1.3. mokėjimo mokytis;

1.3.1.4. vadovavimo žmonėms;

1.3.1.5. bendravimo ir informavimo;

1.3.2. vadovavimo sričių kompetencijas:

1.3.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;

1.3.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;

1.3.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui;

1.3.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;

1.3.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo;

1.4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti  ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

1.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

1.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

1.7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

1.8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

2. Pretendento asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos turi būti ne žemesnio kaip „pakankamas“ lygio, kitos 1.3 papunktyje nustatytos kompetencijos – ne žemesnio kaip „silpnas“ lygio.

3. Pretendentas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo tiekėjų veiklą, Šilalės meno mokyklos nuostatais.

4.  Pretendentai  pateikia šiuos dokumentus:

4.1. prašymą dalyvauti konkurse;

4.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4.3. gyvenimo aprašymą, parengtą „Europass“ CV formatu lietuvių kalba;

4.4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atspindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai, numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

4.5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją;

4.6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4.7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

4.8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

4.9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

5. Pretendentas dokumentus adresu – Šilalės rajono savivaldybės administracija, Personalo ir ūkio skyrius, 202 kab., J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė, pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu danute.ringiene@silale.ltarba registruotu laišku iki 2019-12-06 17.00 val. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems 4 punkte nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse, tai pažymima Pretendentų į pavaldžių įstaigų vadovų pareigas konkursų dokumentų, pretendentų prašymų ir kitų dokumentų registre. Telefonai pasiteirauti: (8 449) 76 116, 8 687 45040.

6. Vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija – Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.

7. Registracija vertinimui:

Vertinime gali dalyvauti pretendentai, atitinkantys formalius kvalifikacinius reikalavimus, kaip nustatyta Kvalifikacinių reikalavimų apraše. Pretendentai, kartu su prašymu ir gyvenimo aprašymu, parengtu „Europass“ CV formatu lietuvių kalba, pateikia dokumentų, patvirtinančių, kad jie atitinka kvalifikacinius reikalavimus, kopijas. Dokumentų originalai pateikiami teikiant dokumentus tiesiogiai arba kompetencijų vertinimo dieną prieš vertinimą ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

Jeigu pretendentas jau yra pateikęs prašymą dalyvauti šiame konkurse, kompetencijoms vertinti jis turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos.

Vertinimui registruojamasi užpildant Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros interneto svetainėje www.nmva.smm.lt esančias „Prašymo“ ir „Gyvenimo aprašymo, parengto „Europass“ CV formatu lietuvių kalba“ formas ir atsiunčiant kitus kvalifikaciją įrodančius dokumentus. (Informacija suteikiama telefonu: +370 52041898).

Prašymą dalyvauti kompetencijų vertinime, gyvenimo aprašymą, parengtą „Europass“ CV formatu lietuvių kalba ir kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas siųsti elektroniniu paštu snieguole.dinapiene@nmva.smm.lt arba paštu adresu: Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius.

8. Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos:

8.1. turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir  gali pristatyti švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;

8.2. Gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi. Dėl apsilankymo Šilalės meno mokykloje derinti tel. (8 449) 74399, el. pašto adresas silmenmo@gmail.com.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------