• Apie mokyklą » • Naujienos
Džiugios naujienos iš Bulgarijos!

Šeštus metus iš eilės vykusiame pasauliniame vaikų piešinių konkurse "Mažasis Žografas", Bulgarijoje, Sofijos mieste puikiai pasirodė mūsų mokyklos mokiniai - Tadas Gudauskas - Sidabro medalis (!) ir Roberta Juraškaitė - Pagyrimo raštas :) .
Abiejų dalyvių darbai publikuojami išleistame konkurso kataloge. Konkurse dalyvavo jaunieji piešėjai nuo 4 iki 18 metų, iš daugiau nei 50 pasaulio šalių, nupiešę šimtus piešinių.
Sveikiname Tadą ir Robertą! Šaunuoliai!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SVEIKINAME!

2019 m. vasario 2 d. Rietavo M. K. Oginskio meno mokykloje vyko II-asis Respublikinis jaunųjų pianistų festivalis-konkursas ,,GRAND PAS”. Šiame konkurse dalyvavo Šilalės meno mokyklos 4 jaunieji pianistai: Neridija Vaitkutė 2 kl. ir Vesta Martinavičiūtė 4 kl. (mokytoja Milda Krėpštaitė), Milda Gailevičiūtė 2 kl. ir Rokas Kazlauskis 2 kl. (mokytoja Daiva Bartušienė). Konkurso rezultatai:
I vieta - Rokas Kazlauskis
II vieta - Milda Gailevičiūtė
II vieta - Neridija Vaitkutė
II vieta - Vesta Martinavičiūtė
Sveikiname ir džiaugiamės!


 

plačiau
 
Džiaugiamės!

 

 

 

 

 
 
SVEIKINAME!

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Informacija

 

 

 

 

 
 
Su šventėmis!

 

 

 

 

 
 
SKELBIAMAS KONKURSAS!

 

 

 

KONKURSAS ŠILALĖS  MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS

 

Šilalės rajono savivaldybė skelbia konkursą Šilalės meno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. Atrankos posėdžio data – 2019 m. balandžio 25 d.

 

 

KVALIFIKACINIAI KONKURSO ŠILALĖS  MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI REIKALAVIMAI

 

 

1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

Švietimo įstaigos vadovas privalo:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

1.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

1.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2.2. turėti  magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

1.2.4. neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vadovas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka turi būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;

1.3. turėti  2 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

1.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

1.5.  gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“  reikalavimus;

1.6. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

1.7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną užsienio kalbą;

1.8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

2. Vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijos suvokiamos kaip asmens bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų bei žinių visuma, reikalinga sėkmingai profesinei veiklai ir esanti pagrindas sėkmingai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Jos atitinka švietimo tikslus ir yra grindžiamos pagarba asmens orumui ir savitumui, tikėjimu kiekvieno žmogaus galimybėmis, mokymosi visą gyvenimą samprata, puikiu švietimo, mokymosi supratimu, žmogaus pažinimu, demokratiško vadovavimo principų išmanymu. Vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas sudaro:

2.1. bendrosios kompetencijos – savybės, nuostatos, žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriais paremta visa vadovo veikla:

2.1.1. asmeninio veiksmingumo (pasitikėjimas savimi ir atvirumas; pagarba sau ir kitiems; kūrybingumas, lankstumas; tolerancija socialinei įvairovei; pozityvumas; platus akiratis; atsakomybė ir sąžiningumas; kryptingumas, orientacija į tikslus; iniciatyvumas, organizuotumas; streso valdymas; drąsa ir ryžtas; integralumas – žodžių ir elgesio darna ir kt.);

2.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo (konceptualus mąstymas; vizijos turėjimas; gebėjimas sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus; gebėjimas skirti prioritetus; gebėjimas dirbti su informacija: šaltinių parinkimas, duomenų rinkimas ir analizė; atvirumas pokyčiams, mokėjimas juos planuoti ir valdyti ir kt.);

2.1.3. mokėjimo mokytis (mokymosi visą gyvenimą nuostata; atvirumas mokymuisi; savivoka; gebėjimas įsisavinti naują informaciją, praktiškai taikyti įgytas žinias; tinkamų ir įvairių mokymosi metodų taikymas; gebėjimas ir noras dalytis žiniomis, patirtimi ir kt.);

2.1.4. vadovavimo žmonėms (gebėjimas formuoti ir valdyti komandas, dirbti komandoje; gebėjimas paskatinti ir deleguoti; gebėjimas motyvuoti, įkvėpti; gebėjimas stebėti kitų veiklą ir teikti grįžtamąjį ryšį; gebėjimas ir noras ugdyti žmones, atskleisti jų potencialą, teikti paramą; gebėjimas moderuoti pokalbius, susirinkimus ir kt.);

2.1.5. bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo įgūdžiai; gebėjimas išklausyti, išgirsti, suprasti; derybų įgūdžiai; gebėjimas valdyti konfliktines situacijas; viešojo kalbėjimo (oratoriniai) įgūdžiai; gebėjimas rengti ir aiškiai pateikti informaciją žodžiu bei raštu – prezentacijas, ataskaitas ir kt.);

2.2. vadovavimo sričių kompetencijos:

2.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo (gebėjimas formuoti švietimo įstaigos strateginę veiklos kryptį, rengti strateginius bei veiklos planus; analizuoti informaciją apie švietimo įstaigos veiklą, priimti ir įgyvendinti veiklos tobulinimo sprendimus; kurti informavimo sistemą švietimo įstaigoje; kurti palankią mokymuisi švietimo įstaigos kultūrą, susietą su strateginiais tikslais ir grindžiamą švietimo įstaigos etikos principais bei vertybėmis; aiškiai išreikšti mokyklos viziją, formuoti veiksmingus viešuosius ryšius; išsamiai ir objektyviai atsiskaityti už švietimo įstaigos veiklas ir kt.);

2.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi (gebėjimas siekti, kad būtų taikomi tinkamiausi ugdymo metodai; stiprinti bendruomenės nuostatą, kad kiekvienas mokinys gali pasiekti gerų mokymosi rezultatų; sudaryti palankias ir saugias mokymosi sąlygas visiems mokiniams; kartu su bendruomene įgyvendinti strategijas, užtikrinančias gerą mokinių elgesį, lankomumą ir mokymosi rezultatus; skatinti ugdymo ir mokymosi proceso dalyvių dalyvavimą procese bei atsakomybę už jo veiksmingumą ir rezultatus; organizuoti mokinių pasiekimų, jų pažangos ir ugdymo proceso stebėseną, analizuoti rezultatus ir tobulinti ugdymo procesą bei švietimo įstaigos veiklą ir kt.);

2.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui (gebėjimas motyvuoti pedagogus tapti reflektuojančiais praktikais, skatinti juos prisiimti atsakomybę už asmeninį tobulinimąsi ir veiklos tobulinimą, integruoti geriausias patirtis; sudaryti palankias sąlygas pedagogų profesinėms kompetencijoms ugdyti; siekti, kad pedagogų įgyjamos kompetencijos būtų veiksmingai skleidžiamos bei integruojamos švietimo įstaigoje; įtraukti švietimo įstaigos bendruomenę ir socialinius partnerius į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesą ir kt.);

2.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo (gebėjimas kurti, veiksmingai valdyti ir tobulinti švietimo įstaigos organizacinę struktūrą ir infrastruktūrą; formuoti ir įgyvendinti veiksmingą personalo politiką, užtikrinančią ugdymo ir mokymosi kokybę, taikyti šiuolaikinius vadovavimo metodus; nustatyti materialinių, finansinių ir kitų išteklių, reikalingų švietimo įstaigai funkcionuoti, poreikį, jų šaltinius bei paskirstymo prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą; užtikrinti, kad visi ištekliai būtų valdomi ir už juos atsiskaitoma remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kt.);

2.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo (gebėjimas dalytis veiksminga patirtimi, partneriškai dirbti su kitomis švietimo įstaigomis; remti iniciatyvas, prisidėti prie švietimo sistemos tobulinimo; bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), vietos bendruomene, verslo organizacijomis, socialiniais, užsienio ir kitais suinteresuotais partneriais; užtikrinti, kad mokinių mokymasis būtų siejamas su vietos (bendruomenės) kultūra; pareikšti aktyvią pilietinę poziciją, dalyvauti vietos savivaldos gyvenime ir kt.).

3.  Pretendentai  pateikia šiuos dokumentus:

3.1. prašymą dalyvauti konkurse;

3.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3.3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

3.4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atspindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimiui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai, numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas).Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

3.5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka,  (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją.

3.6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3.7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba; 

3.8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

3.9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

4. Pretendentas dokumentus adresu – Šilalės rajono savivaldybės administracija, Personalo ir ūkio skyrius, 202 kab., J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė, pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu danute.ringiene@silale.lt arba registruotu laišku iki 2019-04-11 17.00 val. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems 3 punkte nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse, tai pažymima Pretendentų į pavaldžių įstaigų vadovų pareigas konkursų dokumentų, pretendentų prašymų ir kitų dokumentų registre. Telefonai pasiteirauti: (8 449) 76 116, 8 687 45040.  

5. Vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija – Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.

6. Registracija vertinimui

Vertinime ketinantys dalyvauti asmenys registruojasi vertinimui, užpildydami Prašymo formą ir Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

Vertinime gali dalyvauti pretendentai, atitinkantys formalius kvalifikacinius reikalavimus, kaip nustatyta Kvalifikacijų apraše. Pretendentai, kartu su prašymu ir gyvenimo aprašymu, parengtu Europass CV formatu lietuvių kalba, pateikia dokumentų, patvirtinančių, kad jie atitinka kvalifikacinius reikalavimus, kopijas. Dokumentų originalai pateikiami, teikiant dokumentus tiesiogiai arba kompetencijų vertinimo dieną prieš vertinimą, ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

Jeigu pretendentas jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti jis turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos.

Vertinimui registruojamasi užpildant šioje svetainėje esančias „Prašymo“ ir „Gyvenimo aprašymo, parengto Europass CV formatu lietuvių kalba“ formas ir atsiunčiant kitus kvalifikaciją įrodančius dokumentus. (Informacija suteikiama telefonu: +370 52041898).

Prašymą dalyvauti kompetencijų vertinime, gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba ir kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas prašome siųsti el.p. snieguole.dinapiene@nmva.smm.lt arba paštu adresu: Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius.

7. Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos:

7.1. turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir  gali pristatyti švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;

7.2. gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi. Dėl apsilankymo Šilalės meno mokykloje derinti tel. (8 449) 74 399, el. pašto adresas - silmenmo@gmail.com 

 

_____________

 

 

 

 

 

 

 

 
 
KALĖDINIŲ ATVIRUKŲ DIRBTUVĖLĖ

      Gruodžio 11d. į Šilalės meno mokyklos Laukuvos dailės skyriaus kabinetą  sugūžėjo nemažas būrelis Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Laukuvos dienos centro vaikų su jų socialine darbuotoja Sandra Jokubauske. Meno mokyklos dailės mokytoja ekspertė Laimutė Rupšytė smalsiems vaikučiams pravedė edukacinį užsiėmimą ,,Kalėdinių atvirukų dirbtuvėlė”. Mažieji kūrėjai savo darbeliais žada pradžiuginti mamytes per Laukuvos dienos centro organizuojamą Adventinę popietę.

 

plačiau
 
Jau greitai!

 

 

 

 

 
 
Kviečiame į koncertą!

 

 

 

 

 

 

 
 
KALĖDINĖ PARODA ŠILALĖS BIBLIOTEKOJE

Žiema atėjo...
Ir raštais langus išdabino.
Nutapė gėlę, žolę ir paparčio lapą......
Ant lango snaigę pakabino,
Baltu šerkšnu nubarstė paslaptingą taką.
(L.Rupšytė)

 

   Žiemos langais pasidabino ir Šilalės viešosios bibliotekos vaikų skyriaus sienos ir laiptinė. Tai – Šilalės meno mokyklos dailės skyriaus mokinių (mok. L.Rupšytė) kūrybiniai darbai, kuriuose jaunieji menininkai subtiliai atskleidė žiemos kūrybos grožį.
   Į parodos ,,Žiemos langas” atidarymą gruodžio 7d. susirinkusius mokinius ir jų tėvelius, eilėmis kreipėsi vaikų klubo ,,Nykštukas” narės Guoda ir Elena. Jaunosios renginio vedėjos smalsavo, kaip kilo mintis tapyti šerkšnu padabintus langus, kas paskatino rinktis vienokį ar kitokį vaizduojamą motyvą. Ne itin drąsūs šnekėti mažieji dailininkai pasidalino savo kūrybiniais ieškojimais.

   Vaikų skyriaus vedėja Ona Bajorinienė, padrąsinus jaunuosius kūrėjus, padėkojo jiems už jų išmonę, pasidžiaugė gražiu Šilalės bibliotekos ir Meno mokyklos bendradarbiavimu, kai gražiausių lietuviškų švenčių – šv. Kalėdų ir šv. Velykų metu Šilalės biblioteka puošiama Meno mokyklos dailės skyriaus mokinių darbais. O už jų triūsą ir šį kartą buvo įteiktos nuostabios bibliotekos padėkos. Bendra nuotrauka primins šią šventišką dieną, juolab, kad po parodos atidarymo, daugelis išskubėjo į Šilalės miesto eglutės įžiebimo šventę.

 

   Šilalės meno mokyklos dailės mokytoja ekspertė Laimutė Rupšytė

plačiau
 
Kviečia kalėdiniai koncertai!

 

 

 

 
 
Paroda ,,Auksinis ruduo”

Auksu žiba beržo šakos,

Auksas liejasi klevu...

Nors tas auksas ir ne tikras,

Bet, visvien, labai gražu!

                     (L.Rupšytė)

 

     Nors už lango vėsu ir pilka, šių metų auksinis ruduo persikėlė į Šilalės meno mokyklos dailės skyriaus mokinių (mok. L.Rupšytė) kūrybinius darbus, eksponuojamus Šilalės švietimo pagalbos tarnybos antrame aukšte.

     Lapkričio 9d. mokinius ir jų tėvelius, susirinkusius į oficialų parodos atidarymą, pasveikino šios įstaigos direktorė Birutė Jankauskienė. Pasidžiaugusi jaunųjų kūrėjų išmone, bei kūrybingumu, direktorė kartu su mokytoja Laimute Rupšyte įteikė darbų autoriams spalvingas padėkas. Džiugiai nusiteikusius parodos dalyvius įamžino laikraščio fotografas.

     Paroda ,,Auksinis ruduo” bus eksponuojama iki gruodžio mėnesio pradžios. Kviečiame ją aplankyti.

 

 

                           Šilalės meno mokyklos dailės mokytoja ekspertė Laimutė Rupšytė

 

 

 

 

 

 
 
„Rudens gėrybės“

    Spalio 24 d. Rietavo sav. I. Oginskio viešojoje bibliotekoje vėl šurmuliavo Rietavo L. Ivinskio gimnazijos pradinukai. 3c (mok. I. Kaulienė) ir 2b (mok. D. Norkuvienė) klasių mokiniai apžiūrėjo Šilalės meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių piešinių parodą „Rudens gėrybės“ (mok. L.Rupšytė). Vaikai pasigrožėjo bendraamžių piešiniais ir pasisėmė idėjų savo darbeliams. Smagu, kad, pernai prasidėjęs, Šilalės meno mokyklos ir Rietavo sav. I. Oginskio viešosios bibliotekos gražus bendradarbiavimas tęsiasi ir šiais metais. Lauksime ir ateityje jaunųjų dailininkų parodų.

 

     Rietavo sav. Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos

l.e.p. direktorė R. Dičiūnienė

 

 

 

 

 

plačiau
 
SU GARBINGU JUBILIEJUMI !

Spalio 26d. - Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai ypatinga diena. Tai Laukuvos lietuviškos mokyklos 100 metų jubiliejaus paminėjimo diena. O koks jubiliejus be torto? Tad šios gražios šventės proga Šilalės meno mokyklos Laukuvos dailės klasės jaunieji dailininkai dovanoja ne vieną torta, o net 21!
Tiesa, jų neparagausi, bet nuotaikingos spalvos, bei vaikiška išmonė, manau, jubiliejaus dalyviams pagyvins šventinę nuotaiką.
Taigi, su gražiu jubi...liejumi!

Šilalės meno molykos dailės mokytoja ekspertė Laimutė Rupšytė

plačiau
 
SVEIKINAME!

 

Kuo daugiau išdalina kitiems,
Tuo labiau praturtėja pati.
Skleidžia šilumą savo visiems,
Neša žiburį šviesų kely.

Kas ji? Mokytojo širdis.
Kviečia augti dvasia ir protu,
Moko būti pačiu savimi,
Ji vis žadina laisvę žmonių,
Ji vis ten, kur vaikystė žavi.

Kas ji? Mokytojo širdis.
Jai vis lemta sutikti mažus,
Prisirišti prie jų ir pamilt,
Užauginti jaunystės sparnus
Ir paspaudus rankas išsiskirt...

 

 
 
SVEIKINAME!

 

 

 

 

 

 
 
Informacija

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Skelbimas

 
 
Iki susitikimo!

 

 

 

 

 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   sekantis