• Veikla » • Mokslo metų trukmė, atostogos

Mokinių atostogų laikas ir trukmė Šilalės meno mokykloje 2017 – 2018 mokslo metais:

 

 

Mokinių atostogų metu neorganizuojamos grupinės bei individualios pamokos mokiniams. Gali būti organizuojami koncertai ir kiti renginiai.
Mokinių atostogų metu mokytojai užsiima projektine, kultūrine, koncertine, metodine veikla, tvarko dokumentaciją, eina kasmetinių atostogų.
Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos.
Paskelbus ekstremaliąją padėtį, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo rajono teritorijoje ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ir žemesnei, mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

 

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017  m. Birželio 2 d. įsakymą Nr. V- 442, “DĖL 2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO ” ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017  m. Birželio 2 d. įsakymą Nr. V- 446, “DĖL 2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ PRADINIO  UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO”.