• Apie mokyklą » • Vizija ir misija, tikslas ir uždaviniai

                       MOKYKLOS VIZIJA

Šilalės meno mokykla - patraukli ir moderni 4 meno mūzų ugdymo ir ugdymosi, neformaliojo ugdymo įstaiga, rajono meno ir kultūros centras per meninių kompetencijų ugdymą formuojanti asmenį, sugebantį veikti šiuolaikinėje visuomenėje, tenkinanti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

                        MOKYKLOS MISIJA


Formuojant vertybines nuostatas, ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, pasirinktu būdu sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius.

 

                       MOKYKLOS TIKSLAI
 

  • Plėtoti ir kelti vaikų ir jaunimo menines kompetencijas, vadovaujantis asmens vertingumo pripažinimo prioritetu taikant principą:  tėvai - mokinys - mokytojas – visuomenė.
  • Kurti gerą mokyklos materialinę bazę atitinkančią meno mokymo(-si) reikalavimus, atitinkančius valstybinius standartus ir teikiančius saugų ir malonų mokymąsi mokyklos mokiniams, bei mokykloje dirbantiems mokytojams.                     MOKYKLOS UŽDAVINIAI
 

  • Užtikrinti ugdymo kokybę, ruošti mokinius tolimesnėms meno studijoms.
  • Kurti modernią ir saugią ugdymo aplinką.
  • Plėtoti ir skatinti rajone, regione ir Lietuvoje meninio ugdymo metodikos geriausias patirtis ir inovacijas.
  • ​Toliau kurti išskirtinį mokyklos įvaizdį rajone, Lietuvoje.
  • Siekti, kad būtų sukurta moderni, sveika ir saugi ugdymo(si) erdvė.
  • Aktyvinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais.