• Apie mokyklą » • Naujienos
SVEIKINAME!

 
 
Skelbiamas priėmimas mokytis Šilalės meno mokykloje 2018 - 2019 mokslo metais.

 

 

 

 

 

 

 
 
LAI SKAMBA ŽEMAITIŠKOS KANKLĖS

     Pagal patvirtintą Šilalės rajono savivaldybėje „Etninės kultūros plėtros programos“ laimėtą projektą „Lai skamba žemaitiškos kanklės“ ir remiant Šilalės meno mokyklai bei Šilalės kultūros centrui, šių metų birželio 20- 24 dienomis Šilalės meno mokyklos Laukuvos skyriaus 7 kanklininkės ir Šilalės kultūros centro 4 kanklininkės dalyvavo kūrybinėje poilsio stovykloje „Lai skamba žemaitiškos kanklės“ Balsiuose (Akmenės r.) ir jų vadovės Jolanta Bučnienė ir Jolanta Kažukauskienė.
Stovyklos pagrindinis tikslas – pasiruošti ir dalyvauti 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ koncerto „Skambėkite kanklės“ programoje. Paruošti ir atlikti šiai šventei skirtą repertuarą, kuris atspindi žemaičių dainuojamojo ir instrumentinio folkloro ypatumus.
Puikus oras, šilta stovyklos atmosfera ir jaunatviškas vadovų entuziazmas nenuvylė jaunųjų stovyklautojų. Intensyvioje stovyklos dienotvarkėje puikiai įsiterpė ir mūsų kanklininkių pasiruošimo dainų šventei, bei Joninių programai, repeticijos. Stovykloje dalyvavo virš 70 kenklininkių ir įvairių žemaitijos ir Klaipėdos krašto rajonų. Be virš 200 stovyklautojų ir svečių iš Ukrainos, taip pat stovyklavo Kauno choro “Varpelis” 45 berniukai. Mergaitės plaukiojo baidarėmis, maudėsi, žaidė, piešė, šoko, dalyvavo skautų žygyje, pynė vainikus iš lauko žolynų, o taip pat su tautiniais kostiumais dalyvavo Joninių šventės programoje. Žiūrovai buvo sužavėti Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokinių koncertinių kanklių ansamblio (vad.L.Rimkuvienė) pasirodymo su netradiciniu repertuaru.
Už savaitės vykstame į dainų šventę “Vardan tos…” sostinėje. Tikimės puikiai atlikti savo paruoštą programą.
Kad mūsų kanklininkės produktyviai ir kūrybingai galėtų pasiruošti dainų šventei ir pailsėti, Šilalės meno mokyklos Laukuvos skyriaus kanklininkių ir jų tėvelių vardu dėkojame Šilalės rajono savivaldybei ir merui J.Gudauskui, Šilalės meno mokyklos direktoriui A.Goštautui už palaikymą ir finansinę paramą. O Šilalės kultūros centrui ir jo direktorei I.Kėblienei , kad vaikai saugiai nuvyko ir parvyko.
Šilalės meno mokyklos kanklių mokytoja metodininkė
Jolanta Bučnienė

 

 

 

 

 

 

 
 
SKELBIAMAS KONKURSAS!

 

 

KONKURSAS ŠILALĖS  MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS

 

Šilalės rajono savivaldybė skelbia konkursą Šilalės meno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. Atrankos posėdžio data – 2018 m. lapkričio 20 d.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 

1. Švietimo įstaigos vadovas privalo:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

1.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

1.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2.2. turėti  pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;

1.3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

1.4. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;

1.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

1.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“  reikalavimus;

1.7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

1.8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 

2. Pretendentai  pateikia šiuos dokumentus:

2.1. prašymą dalyvauti konkurse;

2.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

2.3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

2.4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atspindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimiui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai, numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas).Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

2.5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka,  (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją.

2.6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

2.7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba; 

2.8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

2.9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

3. Pretendentas dokumentus adresu – Šilalės rajono savivaldybės administracija, Personalo ir ūkio skyrius, 202 kab., J. Basanavičiaus g. 2, LT-75138 Šilalė, pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu danute.ringiene@silale.lt arba registruotu laišku iki 2018-11-06 17.00 val. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems 2 punkte nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse, tai pažymima Pretendentų į pavaldžių įstaigų vadovų pareigas konkursų dokumentų, pretendentų prašymų ir kitų dokumentų registre. Telefonai pasiteirauti: (8 449) 76 116, 8 687 45040.  

 

4. Vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija.

 

5. Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos:

5.1. turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir  gali pristatyti švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;

5.2. gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.

 

 

______________________________

 

 

 
 
Informacija

MOKYKLOS ABSOLVENTŲ, TĖVELIŲ, ABSOLVENTŲ MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

 

            Mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas planuojamas 2018 m. birželio 13 d., 17 val., Šilalės rajono savivaldybės Kultūros centro didžiojoje salėje.

            Noriu paraginti visus mokyklą baigiančius mokinius 2018 m. birželio 13 d. iki 16.45 val. atvykti į Kultūros centro fojė, pasirašyti mokyklos baigimo pažymėjimų registravimo knygoje.                

        Nepasirašius mokyklos baigimo pažymėjimas ceremonijos metu Kultūros centre įteikiamas nebus.    

         Taip pat yra galimybė atsiimti mokyklos baigimo pažymėjimą nedalyvaujant ceremonijoje – atsiimti pasirašant registravimo knygoje Šilalės meno mokykloje iš anksto sutartu laiku.

 
 
Kviečiame!

 

 

 

 

 

 

 
 
Skelbiamas priėmimas mokytis Šilalės meno mokykloje 2018 - 2019 mokslo metais.

 

 

 

 

 

 

 
 
15-ąjam pasauliniam vaikų haiku konkursui pasibaigus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Respublikiniam piešinių ir fotografijų konkurso "Trijų spalvų istorija" pasibaigus

 

 

 

 

 

 
 
II Baltijos šalių šokių konkursas "Rising stars"

Balandžio 8 d. šokių studijos "Lokysta" jaunučių ir jaunių grupės( vad. Laima Andrejauskienė) dalyvavo II Baltijos šalių šokių konkurse "Rising stars", kuris vyko žvejų kultūros rūmuose Klaipėdoje. Konkursas mažiesiems šokėjams buvo sėkmingas. Susumavus komisijos rezultatus jaunučių šokių grupė užėmė I vietą ir gavo galimybę dalyvauti konkurso finale Vilniuje, jaunių grupė užėmė II vietą. 

 

 

 

 

 

 
 
NUOTAIKINGI PUODELIAI ,,PREZO,, KEPYKLĖLĖJE

     Tikriausiai, ne vienas apsilankęs Šilalės PREZO kepyklėlėje, pastebėjo, sienas puošiančius, nuotaikingus popierinius puodelius. Tai spalvinga  Meno mokyklos dailės mokytojos ekspertės Laimutės Rupšytės dailės skyriaus pirmos ir antros klasės mokinių dovana kepyklėlei. Labai smagu, kad už šią parodėlę PREZO kepyklėlė kovo 22d. mažuosius piešėjus apdovanojo nuostabių skonių pieno kokteiliais ir bandelėmis, bei spalvingomis padėkomis.

Savo ir laimingų, šokoladuotomis lūpomis mokinių vardu noriu padėkoti  Šilalės PREZO kepyklėlės administracijai.

 

Laimutė Rupšytė

Šilalės meno mokyklos dailės mokytoja ekspertė

 

 

 

 

 
 
,,Etiudų konkursas”

2018 m. kovo 20 dieną Šilalės meno mokykloje vyko fortepijono specialybės mokinių ,,Etiudų konkursas”. Dalyvavo I - VI klasių 20 jaunųjų pianistų, kuriuos ruošė mokytojai: Loreta Venckuvienė, Eugenijus Naktinskas, Daiva Bartušienė ir Gintaras Bartušis. Konkurso nugalėtojai:
1 vieta - Agnė Kaziukonytė 6 kl.
2 vieta - Emilija Marozaitė 4 kl.
3 vieta - Brigita Šilinskaitė 3 kl. ir Evelina Gečaitė 4 kl.
Renginį vedė ir organizavo mokytoja metogininkė Daiva Bartušienė.

 

 

 

 

 
 
XVIII Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos festivalis „Trimitatis“ Palangoje

Šių metų kovo 9-10 dienomis Šilalės meno mokyklos Laukuvos skyriaus tradicinių kanklių ansamblis (vad. J. Bučnienė) vyko į XVIII kasmetinį tautinės muzikos festivalį „TRIMITATIS“ Palangoje.

plačiau
 
XX-ąjam Nacionaliniam Balio Dvariono konkursui nuskambėjus


2018 m. vasario 14 dieną Plungės M. K. Oginskio meno mokykloje vyko XX-asis Nacionalinis Balio Dvariono 

jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso II-ssis regioninis turas. Šiame konkurse dalyvavo mūsų mokyklos fortepijono specialybės 1 kl. mokinė Milda Gailevičiūtė, mokytoja Daiva Bartušienė. Tarp pačių mažiausių A grupės dalyvių Mildutė tapo laureate ir gavo atskirą diplomą už geriausiai atliktą B. Dvarino kūrinį Preliudą a-moll. Visi pianistai kas tapo laureatais varžysis III-ame ture, kuris vyks Vilniuje. 

 

 

plačiau
 
,,MŪSŲ ĄŽUOLAS LIETUVOS ŠIMTMEČIUI”

Vasario 16-osios išvakarėse Meno mokyklos Laukuvos dailės skyriaus mokiniai    (mokytoja Laimutė Rupšytė), norėdami iškilmingai pažymėti atkurtos Lietuvos 100-metį, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Laukuvos filialą papuošė didžiuliu kolektyviniu piešiniu ,,Mūsų ąžuolas Lietuvos šimtmečiui”. Kūrinį sudaro 21 piešinys, kuris pats vienas, tai tik piešinys, o drauge – tai tvirtas stiprus ąžuolas. Jaunieji menininkai ne tik papuošė savo ąžuolą šimtu lapų, simbolizuojančių šią Lietuvai labai svarbią sukaktį, bet ir dalyvavo puošiant prie Laukuvos seniūnijos augantį medį šimtu trispalvių vėliavėlių.

  Už pagalbą ,įgyvendinant bendrą Šilalės meno mokyklos, Asociacijos ,,Laukuviečiai" ir Laukuvos bibliotekos įdėją papuošti Laukuvos seniūnijos medį šimtu trispalvių vėliavėlių, dėkojame UAB ,,Edvonis" direktoriui Donatui Šimkui.

 

Dailė mokytoja ekspertė Laimutė Rupšytė

 

 

 

 

 

 

 
 
Sveikiname jaunuosius "Lokystos" šokėjus!

 

 

 

 
 
„Stebuklingas miestas“

    Sausio 12 d. popietę Rietavo sav. Irenėjaus Oginskio viešojoje bibliotekoje vyko Šilalės meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių piešinių parodos „Stebuklingas miestas“ atidarymas. Šventiškai nuteikė ir muzikiniu numeriu popietę pradėjo Rietavo M. Kl. Oginskio meno mokyklos gitaristų ansamblis, vadovaujamas Aleksej Morozov.
    Poezijos kūriniu susirinkusiuosius pasveikinusi bibliotekos l. e. p . direktorė R. Dičiūnienė žodį perdavė Šilalės meno mokyklos dailės mokytoj...ai Laimutei Rupšytei. Mokytoja papasakojo, kad vaikai piešė tokius stebuklingus miestus, kokius juos įsivaizduoja. Kuriant taikytos dvi technikos: pirmiausiai vaikai tapė naktį ir kalnelius, tada juos papuošė margais nameliais iš karpinių. Vaikų darbeliai ryškūs ir traukiantys akį, šilti ir jaukūs.
     Paroda veiks iki kovo 1 d. Kviečiame apsilankyti!

Rietavo sav. Irenėjaus Oginskio
viešosios bibliotekos informacija

 
 
Dėmėsio!

Tėvų, mokinių, mokytojų dėmesiui!

 

 

 

     Iki 2018  m. sausio 19 d. (penktadienio) mokyklos raštinėje (II aukšte) priimami prašymai atleisti nuo mokesčio už mokslą ar mokesčio už mokslą sumažinimui II pusmetyje. Rašant prašymą reikia pateikti šiuos dokumentus:

Motyvuotą prašymą
Pažymą apie šeimos sudėtį
Pažymą apie gaunamas visų rūšių išmokas (senatvės, invalidumo, maitintojo netekimo, našlių ir našlaičių pensijas) už paskutinius 3 mėnesius.
Pažymą apie pajamas, susijusias su darbo santykiais už paskutinius 3 mėnesius.
Pažymą jei tėvai ar globėjai yra bedarbiai.

    

Pavėluotai ar netvarkingi pateikti prašymai svarstomi nebus.

 

 

 

 

    Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

    Mokyklos tarybos pirmininkas                                                                 Andrius Zaikauskas

 

 

 

 

 
 
Projektas

 

Pradedamas vykdyti projektas "Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes".

Siekdama didinti neformaliojo švietimo kokybę ir sudaryti sąlygas mokiniams užsiimti skulptūros ir grafikos veikla Šilalės meno mokykla įgyvendina projektą "Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes". Projekto metu bus įrengtos bei aprūpintos reikiama įranga, baldais patalpos skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti. Įgyvendinant projektą, Meno mokyklos kieme esančiame pastate – garaže bus atliekami kapitalinio remonto darbai ir įsigyjama skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti reikalinga įranga bei baldai. Įgyvendinus projektą, šiame pastate bus įrengta 10 –ies vietų skulptūros ir grafikos studija. Užsiėmimus studijoje galės lankyti visi Meno mokyklos dailės klasių mokiniai.

 

Šilalės meno mokyklos direktorius

Arūnas Goštautas

 

 

 

 
 
Kompozitoriaus S. Maikaparo 150-ųjų gimimo metinių minėjimas.

2017 m. gruodžio 12 d. Šilalės meno mokykloje vyko kompozitoriaus S. Maikaparo 150-ųjų gimimo metinių minėjimas. S. Maikaparas (1867 – 1938) - totorių kilmės, rusų pianistas, romantistas kompozitorius, Sankt Peterburgo konservatorijos profesorius. Jo kūryboje - gausybė muzikinių fortepijono kompozicijų, muzikinių novelių, miniatiūrų, sukurtas 7 dalių kūrinys "Marionečių teatras", metodinės priemonės besimokantiems groti fortepijonu.

Koncerte muzikui pagerbti dalyvavo 20 fortepijono specialybės mokinių, kuriuos ruošė mokytojai: Loreta Venckuvienė, Eugenijus Naktinskas, Daiva Bartušienė ir Gintaras Bartušis.

Koncertą vedė ir organizavo fortepijono mokytoja metodininkė Daiva Bartušienė.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   sekantis